Project Synthetiserend Archeologisch Onderzoek Vlaanderen

Houten artefacten uit Vlaanderen van de Steentijd tot de Nieuwe Tijd

WOODAN is gestart met syntheseonderzoek naar houten artefacten uit Vlaanderen. Het onderzoek gaat vrijdag 1 oktober officieel van start en heeft een doorlooptijd van ca. 14 maanden. In deze periode gaat ons onderzoeksteam zoveel mogelijk informatie verzamelen over houten gebruiksvoorwerpen uit archeologische context in Vlaanderen van de Steentijd tot de Nieuwe Tijd.

Achtergrond

Wie een bouwproject, verkaveling of andere infrastructuurwerken wil opstarten, moet soms eerst een archeologisch onderzoek laten uitvoeren. De resultaten van deze opgravingen blijven logischerwijze beperkt tot het niveau van de vindplaats, maar missen zo het bredere plaatje en de diepgang om tot echt nieuwe kennis over het verleden te komen. En daar zit het publiek natuurlijk net op te wachten. Extra onderzoek vraagt echter extra middelen, die niet op de bouwheer, projectontwikkelaar of landbouwer kunnen verhaald worden. Daarom reikt Vlaanderen sinds 2018 jaarlijks projectsubsidies uit voor archeologisch syntheseonderzoek. Het Synthetiserend Archeologisch Onderzoek Houten artefacten uit Vlaanderen van de Steentijd tot de Nieuwe Tijd is één van de projecten uit 2021 die een subsidie ontvangt van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Doelstelling

Het gaat om een onderzoeksproject dat gericht is op het inventariseren van houten artefacten uit archeologische contexten in Vlaanderen. Het gaat hierbij zowel om vondsten die reeds uitgebreid geanalyseerd en gepubliceerd zijn, als om voorwerpen die in het verleden zijn opgegraven, maar die nooit eerder (of niet volledig) zijn onderzocht door houtspecialisten. De bedoeling is om aan het einde van het project een zo compleet mogelijk beeld te hebben van het archeologisch gebruikshout in Vlaanderen. De informatie die dit project oplevert zal voor toekomstig onderzoek beschikbaar worden gesteld via de online database WOODAN.

Plan van Aanpak

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In fase 1 voeren we een inventarisatie uit op basis van archeologische rapporten, inventarislijsten en andere publicaties. In fase 2 gaan de houtspecialisten aanvullend onderzoek uitvoeren. We gaan dan actief bij zoveel mogelijk erfgoeddepots en andere collectie beherende instanties, conservatoren, bedrijven, universiteiten en overheden langs om objecten die nog niet zijn gefotografeerd, beschreven en/of gedetermineerd onder de loep te nemen. Van een selectie van objecten wordt een tekening of 3D-model gemaakt. Na afronding van het onderzoek worden de resultaten teruggekoppeld naar elk van de collectie beherende instanties en kunnen nieuw verkregen informatie, afbeeldingen en 3D-modellen door hen gebruikt worden. Fase 2 gaat deze winter van start.

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam heeft een gevarieerde samenstelling, de kerngroep bestaat uit: lic. Ignace Bourgeois, adviseur archeologie bij het Provinciaal Archeologisch Depot (PAD) Antwerpen, prof. Koen Deforce, hoofddocent bij de Universiteit Gent, dr. Kristof Haneca, erfgoedonderzoeker en dendrochronoloog bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, Lien Lombaert MA, erfgoedconsulent bij erkend Erfgoeddepot Ename, Oost-Vlaanderen, Natalie Cleeren MA MSc, conservator bij Natalie Cleeren-Archeologisch Conservatie, drs. Silke Lange, archeoloog en houtspecialist bij BIAX Consult, Stephan Nicolaij MA, archeoloog en IT-specialist bij Qursi Software en mijzelf, drs. Jelte van der Laan, houtspecialist bij Cambium Botany.

We zijn nu druk bezig met het opstarten van fase 1 en zullen u zo snel mogelijk benaderen met meer informatie. Hebt u nu al vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen.